close

1916

 Nayaka Is definitely the Honarary Name of Boyar  Valmiki  Bedar People in India Dissertation

Nayaka Is definitely the Honarary Name of Boyar Valmiki Bedar People in India Dissertation

Boyar=Mudiraj=Nayakar=Nayak=Naidu=Boya=Bhill=Valmiki=Rajput=Panwar =Talari=Besta=Bedar=Koli=Kirat=Ahir=Mahar=Muthuraja=Rajus=Koya=Bhoja= Bhoi=Gangawar=Gangaputra=Dorabidda=Pandu=Oddar=Vedar=Vettuvar= Vettaikarar=Patel=Pawar=Chola=Pandiya=Chera=Pallava=Dev=kannadiya nayakan=nayakkan=Panwar=Palayakarar=palegar=Kajal=Balija=Kample=Vettuva Gounder=Kannadia Okkaliga Gowder=Gawara=Chouhan=Parihar=Chalukkya= Kahar=Kohli=Bhil=Aryar [pic]Sri Valmiki Sage, Publisher of Ramayanam The above work the…...

Read